پدیده داپلر در اولتراسونیک

اصول و مبانی

 

 

 

هدف آزمایش

بررسی پدیده داپلر در امواج اولتراسونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

 در حال بروز رسانی است.

 

عناوین مشابه ندارد.