گشتاور لختی با محرک فنر

گشتاور لختی با محرک فنر
کد محصول:010213

اصول و مبانی

هرحركتي كه درفاصله هاي زمانی متساوي تكرار شود حركت تناوبي ناميده مي شود . اگر ذره اي كه حركت تناوبي دارد روي مسير واحدي رفت و برگشت كند ، حركت را نوساني مي ناميم . دراين آزمايش با استفاده ازحركت نوساني ساده چند جسم كه عبارتند از ديسك ، استوانه توپر ، استوانه توخالي و ميله ، گشتاور لختي آنها را حول محور نوسانشان بدست مي آوريم . مجموع حاصلضربهاي جرم ذرات در مجذور فاصله شان از محور دوران را با I نشان مي دهيم و اينرسي دوراني يا گشتاوراينرسي جسم نسبت به محور دوران موردنظر مي ناميم .

                                                                                                        

هدف آزمایش

  • اندازه گيري گشتاور لختي با حركت نوساني 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  بدنه دستگاه گشتاور لختی با محرک فنر  S0245  1
  سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم  S0132  1
  دیسک گشتاور لختی  S0246  1
  میله نوسانی و محور و وزنه‏های گشتاور لختی  S0247  1
  استوانه توپر گشتاور لختی  S0248  1
  استوانه توخالی گشتاور لختی  S0249  1
  نیروسنج N 2  S0071  1
 کرنومتر  S0045  1
 متر  S0055  1
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

نتایج مطلوب

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

اینرسی دورانی

ممان اینرسی

دستگاه گشتاورماند

دستگاه گشتاور ماند

ممان اینرسی

اینرسی دورانی