حرکت دورانی (همراه با کنترل دور دیجیتال)

حرکت دورانی (همراه با کنترل دور دیجیتال)
کد محصول:010209

اصول و مبانی

 به جسمی به جرم معلوم که با سرعت زاویه ای مشخصی در مسیری غیر مستقیم با شعاع معین در حرکت است نیروی جانب مرکز وارد می شود که برابر است با

Untitled1

 براساس اندازه شعاع و سرعت خطی هم میتوان رابطه فوق را به شکل زیر بنویسیم:

Untitled3که در آن سرعت خطی از رابطه مقابل بدست میآید  Untitled4

 

 

هدف آزمایش

  • بررسی نیروی جانب مرکز در حرکت دورانی و تعیین وابستگی آن به جرم، سرعت دورانی و شعاع حرکت

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
 دستگاه حرکت دورانی  S0238  1
 نیروسنج N 20  S0076  1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

راهنمای کاربری 

 راهنمای نصب و راه اندازی  

 کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خریداری شده با مستندات محصول ارایه شده دراین بخش ِجهت دریافت نسخه منطبق با محصول خریداری شده با شرکت تماس بگیرید.