ارتعاشات آزاد پیچشی یک و دو درجه آزادی و ارتعاشات آزاد پیچشی یک درجه آزادی همراه با میراکننده

ارتعاشات آزاد پیچشی یک و دو درجه آزادی و ارتعاشات آزاد پیچشی یک درجه آزادی همراه با میراکننده
کد محصول:020603

اصول و مبانی

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

کاتالوگ 

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.