بررسی قطبش نور (پلاریمتری و فعالیت نوری)

بررسی قطبش نور (پلاریمتری و فعالیت نوری)
کد محصول:010713

اصول و مبانی

نور يك موج عرضي است بدين معني كه در خلاء بردار ميدان الكتريكي نور عمود بر جهت انتشار آن است. صفحه قطبش شامل بردار الكتريكي و امتداد انتشار نور است. اگر بطريقي بتوان راستاي اين صفحه را بصورت تابعي از زمان پيش بيني كرد، اين نور را قطبي نامند. اگر چنين پيش بيني ای امكان نداشته باشد، به قسمي كه صفحه قطبش در مقايسه با پريود نور تصادفي تغيير كند (با زمان مشاهده) چنين نوري را غير قطبي گويند. اگر جهت صفحه قطبش ثابت باقي بماند، اين نور را قطبي سطحي گويند. اگر اين صفحه يك مرتبه با پريود نور بچرخد، اين نور قطبي دايروي يا بيضوي است. در اين صورت اندازه بردار الكتريكي به صورت يك تابعي از جهت صفحه قطبش است. پديده تفرق و تداخل درباره تمام انواع موجها اتفاق مي افتد. مثلا امواج صوتي یا امواج سطح آب تداخل و تفرق دارند. ولي قطبي شدن فقط در مورد امواج عرضي صادق است. امواج صوتي نمي توانند قطبي باشند.

 

هدف آزمایش

  • مطالعه نور قطبي
  • مطالعه خواص صفحات ربع موج ونيم موج
  • تهيه رنگهاي مختلف در اثر عبور نور قطبي از مواد دو شكستي
  • مطالعه پديده فتوالاستيسيته

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

قانون مالوس