نمایشگاه علم تا عمل

حضور شرق آزما بارثاوا در نمایشگاه و جشنواره علم تا عمل 

از 11 آبان لغایت 15 آبان

غرفه استان خراسان رضوی، مصلی تهران