مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شرق آزما بارثاوا با رئیس بخش فیزیک کاربردی و دفتر فعالیت های خارجی مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) دیدار کردند.

در این دیدار که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد آقایان یزدی و خادم اقدام به معرفی اجمالی شرکت شرق آزما بارثاوا و اهداف و توانمندی های آن به آقای جوزف نیملا (Joseph Niemela) نمودند. طرفین تصمیم گرفتند برای معرفی بیشتر برنامه ها و آشنایی با زمینه های مشترک همکاری احتمالی ارتباطات خود را در آینده پیگیری نمایند.

13950631b