workshop 94

شرکت شرق آزما بارثاوا با همکاری انجمن فیزیک ایران ،نخستین کارگاه " آموزش روش­های فیزیک تجربی" را همزمان با کنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه مربیان، اساتید آزمایشگاه های فیزیک، دانش آموختگان و دانشجویان رشته فیزیک برگزار کرد.

این کارگاه در روزهای 2و3 شهریور ماه سال جاری برگزار گردید و شرکت کنندگان در این دوره طی 6جلسه بطور تئوری توسط جناب آقای دکتر جاویدان،عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با مفاهیم گسترده ای از دسته بندی انواع خطاها، توابع توزیع مادر در خطاهای آماری تا برازش خطی داده ها آشنا شدند و در گروه های چند نفره به صورت عملی با کمک تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده از نرم افزار به تحلیل داده های آزمایش های فیزیکی پرداختند. در انتها نیز کاربردهای مفید دیگری از این نرم افزار و برازش غیر خطی آموزش داده شد.

همچنین در بخشی از این کارگاه جناب آقای دکتر خادم،نماینده شرکت شرق آزما، سخنانی راجع به آشنایی با سازمان­های استاندارد، آشنایی با دستگاه­های یکاهای استاندارد و آشنایی با تعریف استاندارد، خطای سیستماتیک و کالیبراسیون ایراد نمودند.

در پایان دوره، انجمن فیزیک ایران به کلیه شرکت کنندگان گواهی نامه شرکت در کارگاه را ارائه نمود.

برای دریافت نرم افزار کلیک کنید.

برای دریافت کتاب کلیک کنید.