workshop 94

انجمن فیزیک ایران با همکاری شرکت شرق آزما بارثاوا در نظر دارد نخستین کارگاه " آموزش روش های فیزیک تجربی " ویژه مربیان، اساتید آزمایشگاه های فیزیک، دانش آموختگان و دانشجویان رشته فیزیک را همزمان با برگزاری کنفرانس سالانه فیزیک ایران 1394  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نماید .

شرکت کنندگان در این دوره در گروه های سه و یا چهار نفره مفاهیمی به شرح ذیل را به صورت عملی با کمک تجهیزات آزمایشگاهی فرا خواهند گرفت :

1. دسته بندی خطاها ( سیستماتیک و آماری )

2. تابع توزیع مادر در خطاهای آماری

3. تابع توزیع نمونه در خطاهای آماری و ارتباط بین آماره های تابع توزیع مادر و نمونه

4. کار عملی : معین کردن عملی خطا در ابزارهای اندازه گیری و حد عدم یقین

5. سرایت خطای اندازه گیری در محاسبات

6. کار عملی : اندازه گیری و محاسبه سرایت خطا در اندازه گیری آزمایشگاهی

7. تابع توزیع گوسی و شرایط آن

8. آماره های میانگین و انحراف معیار

9. اندازه گیری یک مقدار معین

10. برازش داده ها روی تابع A+BX

11. کار عملی : استفاده از دانش فراگرفته شده در یک آزمایش فیزیکی با محاسبه مستقیم

12. برازش خطی دادها

13. آماره های بررسی اعتبار آزمایش : آماره q ، آماره واریانس، تست t

14. کار عملی : استفاده از نرم افزار Origin برای برازش های گفته شده

15. کار عملی : تحلیل داده های آزمایش های فیزیکی 

16. کار عملی : انجام پروژه گروهی

17. آشنایی با سیستم های یکاهای اندازه گیری ( با محوریت سیستم بین المللی یکاها (SI))

a. معرفی یکاهای اصلی و ثانوی و ارتباط آن ها ( کالیبراسیون )

18. آشنایی با وسایل اندازه گیری و اندازه گیری عملی

a. آشنایی با مفاهیم خطا، دقت، حساسیت و توان تفکیک و ... در وسایل اندازه گیری

b. چگونگی استفاده صحیح از وسایل اندازه گیری

c. آشنایی با اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال

d. یافتن عوامل خطا و مقدار خطا در سیستم های پیچیده

19. برازش غیرخطی کاربردهای مفید دیگر نرم افزار Origin

ظرفیت نهایی پذیرش این کارگاه 60 نفر است که در دو گروه 30 نفری تقسیم بندی می شوند . گروه اول در روزهای دوم و سوم شهریورماه و گروه دوم در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه همزمان با برگزاری کنفرانس سالانه فیزیک ایران در دانشگاه فردوسی مشهد حضور خواهند یافت . کارگاه در 6 جلسه برگزار خواهد شد و با توجه به ابراز علاقه دانشگاه ها برای حضور مربیان و کارشناسان آزمایشگاههای خود در این کارگاه، سقف پذیرش هر دانشگاه حدکثر دو نفر با معرفی نامه دانشگاه محل خدمت خود در نظر گرفته شده است . در پایان دوره، انجمن فیزیک ایران به شرکت کنندگان گواهی نامه شرکت در کارگاه را ارائه خواهد کرد .

باتوجه به محدود بودن تعداد شرکت کنندگان اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده اند، خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت، حداکثر تا تاریخ 29 تیرماه 94 با مراجعه به سایت کارگاه (http://www.psi.ir/?ep94) برای ثبت نام اقدام نمایند .